Kadra

Nasza kadra:

Magdalena Kędzia-Kluj- pedagog, terapeuta w zakresie pedagogika specjalna-terapia pedagogiczna, terapeuta SI, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Funkcję dyrektora pełnię od marca 2009 roku, natomiast na stanowisku pedagoga w Poradni pracuję od września 2002 roku.
Moja działalność pedagogiczna obejmuje:
* diagnozę trudności dydaktycznych dzieci i młodzieży
* indywidualną terapię pedagogiczną dzieci sześcioletnich, dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu ze szkół podstawowych

Prowadzę również diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Współpracuję z przedszkolami i szkołami z naszego powiatu, oferując uczniom, nauczycielom i rodzicom różnorodne formy działalności pozadiagnostycznej.

Agnieszka Mandziak - psycholog
W Poradni pracuję od 2000 roku. Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest problematyka niedostosowania społecznego oraz nadpobudliwości psychoruchowej. Zajmuję się także diagnozą psychologiczną oraz terapią psychologiczną w konwencji systemowej. W zakresie profilaktyki wspieram placówki w realizacji szkolnego programu profilaktyki poprzez prowadzenie warsztatów o wybranej tematyce .
Pełnię także funkcję społecznego zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.

Danuta Heinrich - psycholog

Wanda Rąbalska - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
W poradni zajmuję się diagnozą psychologiczną, w tym diagnozą dzieci młodszych. Powadzę terapię psychologiczną, terapię SI. Posiadam uprawnienia do terapii metodą EEG Biofeedback. Jednym z obszarów moich zainteresowań jest problem nadpobudliwości psychoruchowej (pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom). Ważnym działaniem jest dla mnie psychoedukacja rodziców. W ramach profilaktyki prowadzę na terenie szkół warsztaty o różnej tematyce .

Marta Ochocka - logopeda
W zakres moich działań wchodzi diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży.

Lucyna Klarczyk - pedagog, pedagog specjalny, doradca zawodowy
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu pracuję od 13 lat.
Szczególnie zajmuję się diagnozą pedagogiczną oraz indywidualną terapią pedagogiczną dzieci z upośledzeniem umysłowym. Prowadzę grupę wsparcia dla rodziców tych dzieci.
W ramach pracy doradcy zawodowego prowadzę pogadanki, warsztaty aktywizujące dla uczniów klas III gimnazjum, ich rodziców i nauczycieli. W celu określenia predyspozycji szkolno- zawodowych uczniów organizuję na terenie poradni specjalistyczne badania zawodowe.
Zajmuję się sprawami Ochotniczych Hufców Pracy oraz wydawaniem opinii preferencyjnych dla uczniów z problemami zdrowotnymi, rozpoczynającymi naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.
W ramach profilaktyki organizuję zajęcia (pogadanki, warsztaty, prelekcje, rady szkoleniowe) o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem szkół.


Małgorzata Włódarczyk - pedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W zakresie działalności diagnostycznej zajmuję się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z trudnościami w uczeniu się oraz diagnozą poziomu kompetencji matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Prowadzę przesiewowe badania narządów zmysłów- wzroku, słuchu i mowy- „Widzę 2009”, „Słyszę 2009”, „Mówię 2009”, „Audiogram 2009”. W ramach działalności terapeutycznej prowadzę indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęcia wspomagające rozwój myślenia matematycznego dla uczniów szkół podstawowych. Dodatkową formą działań są prowadzone warsztaty myślenia twórczego dla dzieci zdolnych ze szkół podstawowych (zajęcia grupowe).

Anna Kozańska - pedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, doradca zawodowy
Zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi oraz diagnozą pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dyskalkulia).
Prowadzę zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją. Posiadam uprawnienia do terapii metodą EEG Biofeedback i Kinezjologii Edukacyjnej.Ważnym obszarem działań jest dla mnie profilaktyka i psychoedukacja młodzieży ( prowadzę zajęcia psychoedukacyjne w szkołach o różnej tematyce).
Jestem również doradcą zawodowym – realizuję zajęcia grupowe dotyczące wyboru drogi edukacyjnej dla uczniów szkół średnich.

Małgorzata Hołod-Głuszek- pedagog.
Diagnozowanie trudności szkolnych , zajęcia terapeutyczne i rozwojowe dla dzieci z deficytami rozwoju , psychoedukacja.

Magdalena Cymerman – psycholog
* diagnoza psychologiczna
* terapia zaburzeń emocjonalnych (szczególnie rodziny z problemem alkoholowym)
* profilaktyka i psychoedukacja

Karolina Borowiak - psycholog.
Prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Interesuję się psychologią rozwoju dziecka, zastosowaniem różnych metod diagnozy oraz terapią w nurcie interdyscyplinarnym.

Anna Stachowiak- pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda.
Zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzę zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Przeprowadzam diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy.

Alina Ławniczak - psycholog
- diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży,
- konsultacje i porady psychologiczne,
- psychoedukacja,
- profilaktyka.

Sekretariat

Lidia Ziemek - starszy referent

Hanna Godula - starszy referentgodło

Gościmy

Odwiedza nas 221 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon

Odsłon artykułów:
540098
Copyright © 2024 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.