Komunikat w sprawie sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych pod koniec nauki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz matur

Drukuj

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu  oceniania , kalsyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych par.37 pkt.1 uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, lub niepublicznej poradni  psychologiczno - pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej (...)

 

par. 59 pkt 1 absolwenci  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić doegzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, lub niepublicznej poradni  psychologiczno - pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej (...)

Opinie o których mowa powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny lub egzamin maturalny.

W związku z powyższym Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Tomyślu prosi osoby zainteresowane o składanie wniosków dotyczących wydania wyżej wymienionych opinii w terminie umożliwiającym przeprowadzenie diagnozy (najlepiej do dnia 10 września, lub wcześniej).